Samboavtal

Vare sig man känt varandra i många år eller inte innebär det en stor omställning att övergå från att vara särbo till att vara sambo. Som sambor delas ofta såväl befintligt som nyinköpt bohag och löpande räkningar. Sambolagen innehåller regler om hur viss egendom ska fördelas när samboförhållandet upphör, antingen genom separation eller genom dödsfall. Det är dock fullt möjligt att, i skriftlig form, klargöra att lagen inte ska gälla för det egna samboförhållandet. Avtalet om att sambolagen inte ska gälla behöver inte registreras vid någon myndighet. Samäganderättsavtal kan också vara aktuellt.

När sambor anskaffar något tillsammans är det lämpligt att båda antecknas som köpare på köpehandlingar, kvitton etc. Om endast den ena av parterna står som formell ägare finns en risk att endast denne vid oenighet antas vara ägare till egendomen. Det kan därför vara lämpligt att parterna upprättar ett avtal mellan sig varav det framgår vilken egendom som anskaffats och betalats av båda samborna, men vilken formellt står skriven på endasten av parterna. Avtalet kan även omfatta egendom där båda parterna står angivna som köpare och med angivande av hur stor andel vardera av parterna betalat. Ett sådant avtal kan omfatta alla typer av egendom som är samägd samt omfattas även av de regler som finns i lagen om samäganderätt, såvida inte denna avtalats bort.

Vi på Nässjö Begravning & Juridik kan hjälpa er att upprätta ett samboavtal. Kontakta oss för mer information.

Samboavtal