Arvsskifte

Med utgångspunkt från bouppteckningen kommer dödsbodelägarna överens om hur tillgångarna ska fördelas, vem som ska få vad och vem som ansvarar för att boets skulder betalas. När bouppteckningen är klar delas egendomen mellan delägarna genom ett arvskifte. Var den avlidne gift sker först en bodelning enligt reglerna i äktenskapsbalken och därefter arvskifte. Var den avlidne sambo kan skiftet föregås av en bodelning enligt reglerna i sambolagen. Bodelning och arvskifte upprättas skriftligen.

Arvsskifte