Bodelning

Om den döde var gift eller registrerad partner och det fanns giftorätt mellan makarna, ska arvskifte föregås av bodelning mellan efterlevande make och övriga dödsbodelägare. Vid bodelningen tilldelas den efterlevande maken sin del av giftorättsgodset. Om den döde efterlämnade en sambo, kan det bli aktuellt att förrätta bodelning enligt sambolagen eller lagen om homosexuella sambor. Därefter sker arvskiftet, varvid den återstående egendomen fördelas mellan arvingar och universella testamentstagare.

Mest praktiskt är att göra bodelning och arvskifte vid samma tillfälle och anteckna förrättningarna på samma handling.